background
logotype

Statut stowarzyszenia

Opole 2015-04-29

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GRUDZIC

Postanowienia ogólne

§ 1.              Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2.              Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Opole. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej z poszanowaniem prawa miejscowego.

§ 3.              Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariatu;) oraz niniejszego statutu.

§ 4.              Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 5.              Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Cele i środki działania

§ 6.              Celami Stowarzyszenia są:

§ 6.1.          wspieranie działań PSP 26 i innych instytucji o charakterze oświatowym działającym na terenie dzielnicy Grudzice;

§ 6.2.          wspieranie działalności instytucji i organizacji działających na terenie dzielnicy Grudzice;

§ 6.3.          działalność na rzecz rozwoju dzielnicy Grudzice;

§ 6.4.          działalność charytatywna;

§ 6.5.          działalność i edukacja w różnych dziedzinach kultury i sztuki, w tym  działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem  potrzeb  dzielnicowej społeczności;

§ 6.6.          propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności oświatowej, kulturalnej, zdrowotnej, rekreacyjnej, wypoczynkowej, turystycznej, ekologicznej i społecznej adekwatnej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań ;

§ 6.7.          wspieranie inicjatyw lokalnych oraz współpraca z podmiotami działającymi  w dzielnicy m.in. Radą Dzielnicy, Parafią, Szkołą i organizacjami pozarządowymi.

§ 6.8.          przeciwdziałanie patologiom społecznym

§ 6.9.          działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym.

§ 7.              Stowarzyszenie swe cele realizuje przez

§ 7.1.          pozyskiwanie, gromadzenie i dysponowanie środkami na rzecz realizacji celów statutowych,

§ 7.2.          działalność informacyjną i wydawniczą,

§ 7.3.          organizację form i zapewnianie materiałów na realizację celów statutowych,

§ 7.4.          konsultowanie, opiniowanie i promowanie działań i projektów związanych z dzielnicą Grudzice.

§ 7.5.                  organizowanie zespołów, w tym muzycznych, sportowych  i innych;

§ 7.6.          organizowanie spotkań, koncertów wyjazdów edukacyjnych i innych zajęć;

§ 7.7.          organizowanie i współudział w organizowaniu  dzielnicowych festynów, kiermaszy,  zawodów sportowych, imprez kulturalnych i innych form rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy;

§ 7.8.                  wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności;

§ 7.9.                  działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom patologicznym

 

§ 8.                Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 8.1.  Stowarzyszenie  może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego zawierają się w zakresie działań wskazanych w paragrafie 7.

Prawa i obowiązki członków

§ 9.              Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.          Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych

§ 11.          Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: złoży deklarację członkowską, zamieszkuje w dzielnicy Grudzice lub związana jest z dzielnicą poprzez prowadzoną działalność, zawodową lub społeczną.

§ 12.          Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.          Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności osoby zamieszkałe poza terenem Rzeczpospolitej.

§ 14.          Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15.          Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16.          Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na uzasadniony wniosek 3 członków Stowarzyszenia.

§ 17.          Członkowie zwyczajni mają prawo

§ 17.1.      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

§ 17.2.      prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia,

§ 17.3.      korzystania z form działalności Stowarzyszenia

§ 17.4.      udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia

§ 17.5.      prawo do korzystania z rekomendacji i opieki stowarzyszenia.

§ 18.          Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

§ 18.1.      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

§ 18.2.      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

§ 18.3.      regularnego opłacania składek i uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej

§ 18.4.      dbania o dobre imię stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

§ 19.          Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20.          Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21.          Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

§ 22.          Utrata członkostwa następuje na skutek:

§ 22.1.                pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

§ 22.2.              na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu:

§ 22.2.1.            łamania Statutu i nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

§ 22.2.2.            notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

§ 22.2.3.            nie płacenia składek za okres 1 roku,

§ 22.2.4.            na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia z w/w powodów lub za działanie na szkodę Stowarzyszenia,

§ 22.2.5.            z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

§ 23.          Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. Odwołanie jest rozpatrywane podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Władze Stowarzyszenia

§ 24.          Władzami Stowarzyszenia są:

§ 24.1.              Walne Zgromadzenie Członków,

§ 24.2.              Zarząd,

§ 24.3.              Komisja Rewizyjna

§ 25.          Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  większością głosów.

§ 26.          Uchwały i decyzje podejmuje się w głosowaniu jawnym. Zmiana formy głosowania podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§ 27.          Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 27.1.      Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 27.2.      W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym

§ 28.          Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29.          Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, drogą mailową, pocztową, telefonicznie bądź ogłasza  się na stronie internetowej SPG.

§ 30.          Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31.          W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

§ 32.          Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

§ 32.1.           uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia

§ 32.2.           uchwalanie zmian statutu

§ 32.3.           wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej

§ 32.4.           uchwalanie wewnętrznych regulaminów stowarzyszenia,

§ 32.5.           udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

§ 32.6.           rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 32.7.           uchwalanie budżetu

§ 32.8.           uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w tym wysokość opłaty wpisowej.

§ 32.9.           rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

§ 32.10.       rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu

§ 32.11.       podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

§ 32.12.       rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 33.         

§ 33.1.              Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 34.          Zarząd składa się z trzech osób: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

§ 35.          Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz na 3 miesiące.

§ 36.          Do właściwości Zarządu należy:

§ 36.1.           realizacja celów Stowarzyszenia

§ 36.2.           wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

§ 36.3.           sporządzanie planów pracy i budżetu

§ 36.4.           sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

§ 36.5.           podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

§ 36.6.           reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

§ 36.7.           zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

§ 36.8.           przygotowywanie projektów regulaminów dotyczących działalności stowarzyszenia

§ 36.9.           organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

§ 36.10.       przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków.

§ 36.11.       sporządzanie sprawozdań.

§ 37.          Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku

§ 38.          Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz  członka.

§ 39.          Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

§ 39.1.           kontrola działalności Stowarzyszenia

§ 39.2.           składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków

§ 39.3.           prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu

§ 39.4.           składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia

§ 39.5.           składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 40.          W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Majątek i fundusze

§ 41.          Majątek Stowarzyszenia powstaje

§ 41.1.           ze składek członkowskich,

§ 41.2.           z darowizn, spadków, zapisów,

§ 41.3.           dochodów z własnej działalności statutowej,

§ 41.4.           dochodów z majątku stowarzyszenia,

§ 41.5.           dotacji i ofiarności publicznej,

§ 41.6.           z odsetek i dochodów z kapitału.

§ 42.          Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia jak również w kasie stowarzyszenia.

§ 43.          Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 44.          Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenie upoważniony jest jednoosobowo prezes w sprawach nie finansowych , a do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych upoważnieni są: prezes łącznie z innym członkiem zarządu.

§ 44.1.              Zabrania się:

     a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

     b)         przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

     c)         wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

     d)         zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Postanowienia końcowe

§ 45.          Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 46.          Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 47.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

2020  Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic   globbers joomla templates